Bohoslužebná kniha CČSH Třetí díl - řada C

Připravil Lukáš Bujna ve spolupráci s redakční skupinou ve složení Z. Kučera, P. Šandera, Z. Kovalčík, T. Butta

Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_001
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_002
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_003
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_004
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_005
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_007
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_243
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_244
Bohosluzebnа kniha CCSH III. dil - rada C (2015)_Strаnka_245

Bohoslužebná kniha Církve československé husitské: s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského. III. díl - řada C.
Prodejní cena180 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH180 Kč
Sleva


Preloader

       Texty Písma svatého jsou vnitřní a podstatnou součástí bohoslužby věřícího lidu. Řád čtení biblických oddílů vytváří zvěstnou a obsahovou stránku nedělních a svátečních bohoslužeb v rámci ročního nebo tříletého cyklu. V židovství v synagogální bohoslužbě byly předčítané úseky Tóry – Pěti knih Mojžíšových – rozvrženy do tří let (palestinský cyklus) nebo do jednoho roku (babylónský cyklus). Starocírkevní perikopy, jejichž základem jsou evangelní texty, se ustálily v rámci časového okruhu jednoho roku. Ve středověku byly vřazeny perikopy v úplném znění do misálů a tvořily tak propojený celek. Na tuto liturgickou tradici navázala Církev československá (husitská) ve svých prvních bohoslužebných knihách. Biblická čtení v celém znění byla uváděna v Českém misálu i v tzv. Tuháčkově misálu. Propojení Lekcionáře a Liturgie (ordinaria i propria) v jedné knize směřuje k hlubšímu pochopení a přijímání Písma svatého v naší církvi především jako liturgického textu, který je pravidelně v bohoslužbě vyhlašován slavnostním předčítáním, sdílen a aktualizován v kázání.
       Tříletý cyklus A, B, C vychází z lekcionáře Římskokatolické církve, respektive její liturgické reformy spojené s II. vatikánským koncilem. Tímto tříletým řádem čtení (ordo lectionum missae) bylo nahrazeno jednoroční střídání starocírkevních perikop. Ekumenický lekcionář tuto strukturu zachovává a modifikuje ji do svých vlastních – anglikánských, protestantských, starokatolických a dalších církevních tradic. Ústředním smyslem je, aby v průběhu určitého časového okruhu zaznělo vše podstatné z Evangelia, respektive z evangelijních spisů. K evangelijnímu čtení, které má v křesťanské bohoslužbě zásadní význam, jsou připojeny texty ze Starého zákona a z novozákonních epištol, Skutků a Zjevení. Texty buď vnitřně tematicky korespondují s evangelijní perikopou, nebo jsou v samostatných výběrových řadách. Každá roční řada čtení je samostatným celkem a současně dohromady utvářejí ucelenou tříletou soustavu. Řada A obsahuje texty z Matoušova evangelia, řada B texty z Markova evangelia a řada C z Lukášova evangelia. Janovo evangelium je rozprostřeno do všech tří let a jeho texty jsou zařazeny zejména do velikonočního období. Opakování stejných textů každým čtvrtým rokem vede k prohloubení porozumění Písmu svatému a současně k hledání a nalézání nových pohledů, přístupů i způsobů kazatelského oslovení ve stále se měnící aktuální homiletické situaci. Ekumenický lekcionář obsahuje zpravidla delší evangelijní texty, které jsou spojením dvou i více perikop. Zde má kazatel možnost kázat jen na určitou část textu nebo na jednotlivý verš, avšak v kontextu celkového poselství kapitoly a biblického spisu. V případě tematicky zaměřeného kázání může kazatel sledovat vnitřní myšlenkové souvislosti a propojení textů, neboť zvláště starozákonní texty korespondují přímo nebo nepřímo s textem evangelia.
       Vydání Lekcionáře společně s Liturgií má i praktický důvod. Může sloužit též jako „kniha na cesty“. V centrálním kostele náboženské obce či modlitebně má liturg odpovědný za vedení bohoslužby k dispozici více knih a příruček – text Liturgie s notovým záznamem v jejím aktuálním znění, Bibli (velkého formátu) či evangeliář, Lekcionář, Zpěvník, případně zvláštní knihu eucharistických a dalších liturgických modliteb i zpěvů. Pro místa příležitostných bohoslužebných shromáždění může duchovní využít tuto jednu bohoslužebnou knihu společně se Zpěvníkem jako základní příručku.
      Ekumenický lekcionář byl již opakovaně v Církvi československé husitské užíván. Nejprve byl zpracován a modifikován pro Církev československou husitskou v roce 2004 bratrem farářem Václavem Křesinou a emeritním patriarchou Josefem Špakem. Následovalo zpracování bratra faráře Lukáše Bujny, které bylo vydáno ve třech částech v letech 2010–2012. Nyní vychází v upravené verzi jako publikace, která není již určena jen pro jeden rok, ale jako řád opakujícího se bohoslužebného čtení pro delší budoucí období. Tím není uzavřena možnost tvorby vlastních kazatelských cyklů, avšak Ekumenický lekcionář je nosný a osvědčený řád čtení čelící kazatelskému individualismu a subjektivismu. Má navíc důležitou ekumenickou hodnotu, neboť nás spojuje ve společném zvěstování a hlásání evangelia Ježíše Krista i s ostatními církvemi a křesťany.
(Z předmluvy Tomáše Butty k vydání 1. dílu řady A Bohoslužebné knihy pro Církev československou husitskou)

 

Autor Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka
Jazyk český
Formát 24x17
Vazba vázaná s tvrdými deskami
Počet stran 245
Rok vydání 2015
Vydání 1.
Náš kód U006
ISBN 978-80-7000-117-2
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.