Přihlásit se1. Úvodní ustanovení
Těmito Obchodními podmínkami se řídí nákup zboží a služeb uskutečněný prostřednictvím internetového obchodu eBLAHOSLAV. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Institut evangelizace a pastorace Církve československé husitské, se sídlem Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6- Dejvice. IČ73634727, zapsaný v rejstříku evidovaných právnickýckých osob Ministerstva kultury č. evidence5-003/2008/-15126, dále jen IEP.
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují Obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem. Akceptací těchto Obchodních podmínek vyslovuje osoba souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku.

2. Vymezení základních pojmů
 • Prodávající IEP E-shop Internetový obchod provozovaný Prodávajícím na webových stránkách eBLAHOSLAV.cz.
 • Kupní smlouva Kupní smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jak kupní smlouva na koupi zboží, tak i smlouva o poskytování služby.
 • Kupující Zákazník e-shopu, který nakupuje Zboží nebo Služby Prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:
 • Kupující podnikatel Kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.
 • Kupující nepodnikatel Kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby).
 • Spotřebitel Kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže.
 • Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky, a to vždy v aktuálním znění, uveřejněné ke dni uskutečnění Objednávky prostřednictvím e-shopu.
 • Objednávka Objednávka učiněná Kupujícím prostřednictvím webových stránek Prodávajícího.
 • Služba Službou jsou služby poskytované Prodávajícím Kupujícímu, které jsou umístěny v e‑shopu, zejména se jedná o dopravu zboží.
 • Spotřebitel Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Zboží Zboží jsou movité věci prodávané Prodávajícím Kupujícímu, které jsou umístěny a nabízeny na e‑shopu Prodávajícího ke koupi.
3. Kupní smlouva
Kupní smlouva při Objednávce učiněné Kupujícím: Zboží a Služby jsou Prodávajícím inzerovány na webových stránkách e-shopu. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Kupujícím a přijetím Objednávky Prodávajícím. Toto přijetí potvrdí Prodávající Kupujícímu na jím zadaný email v Objednávce. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku”.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Veškerá prezentace Zboží a Služeb umístěných na webových stránkách je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží nebo Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je tímto vyloučeno.

Vázanost Obchodními podmínkami. Kupující je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku odeslání objednávkového formuláře s vyplněnými údaji. Při uzavírání kupní smlouvy je Kupující vždy seznámen (znovu) s aktuálním zněním Obchodních podmínek, se kterými vyslovuje souhlas a prohlašuje, že byl s nimi seznámen před odesláním své Objednávky. Potvrzením a odesláním Objednávky Kupující prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil.

4. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, Prodávající potvrdí Kupujícímu v písemné formě v (Reklamačním protokolu, umístěn na webu e-shopu www.eblahoslav.cz), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamační protokol bude Kupujícímu vystaven a předán na základě převzetí věci do reklamace. Je-li možné reklamovat věc přes internet, bude reklamační protokol odeslán na e-mailovou adresu Kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

5. Zrušení Objednávky
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či zrušit Objednávku nebo její část v případě:
 • se Zboží již nevyrábí nebo nedodává
 • Služba nemohla být uskutečněna nebo Zboží nemohlo být dodáno z důvodu zásahu vyšší moci
 • kupní cena dle Objednávky nebyla uhrazena zákazníkem
 • dodavatel Prodávajícího výrazným způsobem změnil cenu Zboží nebo Služby
Pokud již byla uhrazena část nebo celá kupní cena, bude tato částka vrácena zpět osobě, která tuto částku uhradila.

6. Kupní cena a výhrada vlastnického práva
Na webových stránkách Prodávajícího je vždy uvedena aktuální cena Zboží nebo Služby včetně DPH. Pro určení výše kupní ceny Zboží pro cílového Kupujícího je vždy rozhodující cena Zboží nebo Služby uvedená na webových stránkách Prodávajícího v den učinění Objednávky. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému Zboží až úplným zaplacením kupní ceny za Zboží dle § 2132 občanského zákoníku.

7. Platební podmínky
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží a Služeb. Cena platná v  okamžiku učinění objednávky (tj. aktuální cena uvedená v tomto okamžiku na webových stránkách Prodávajícího) platí až do uzavření kupní smlouvy. Kupní cenu Zboží je Kupující/cílový Kupující povinen uhradit vždy nejpozději ke dni převzetí zboží.

8. Způsoby plateb kupní ceny:
 • platba na dobírku
 • bezhotovostně převodním příkazem
 • hotově při osobním odběru
 • platba kartou

9. Dodací podmínky
Lhůta dodání Dodání Zboží se uskuteční dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu, zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dní. V případě zaplacení Služby nebo Zboží bezhotovostní platbou přichází potvrzení na e-mail uvedený Kupujícím v Objednávce.
Místo dodání Místo dodání je stanoveno v Objednávce učiněné Kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedenou adresu v Objednávce. Dopravu na adresu určení zajistí Prodávající. Zásilka se Zbožím standardně obsahuje návod na použití výrobku v  českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá) a daňový doklad (faktura).
Doprava zboží Rozvoz Zboží zajišťuje Prodávající. Poštovné a balné plně hradí Kupující. Ceny za přepravu jsou uvedeny včetně DPH.
Způsoby dopravy: Dle aktuální nabídky na Webu Prodejce

10. Odstoupení od kupní smlouvy
Storno Objednávky
Kupující má právo stornovat Objednávku kdykoliv před expedicí Zboží, a to bez jakékoliv sankce ze strany Prodávajícího. Uzavřené a odeslané Objednávky již není možné s ohledem na automatizovaný systém Prodávajícího nijak upravovat či měnit.

Odstoupení Spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V  takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího, písemně na adresu provozovny Prodávajícího nebo na e‑mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla Objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro případ odstoupení od kupní smlouvy platí ustanovení § 1820 Občanského zákoníku.

Ustanovení § 1829 odst. 2 občanského zákoníku nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží se Spotřebitel zavazuje odeslat na adresu Prodávajícího. Zboží, které bude Spotřebitel v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy odesílat zpět na adresu Prodávajícího, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 10.2. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vrácené do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v souladu s  § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě, že Spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání Zboží, které je jiné než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku), do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal, pokud Spotřebitel neurčí jinak. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 4 občanského zákoníku.

V případě, že odstoupení od kupní smlouvy nebude Prodávajícímu odesláno v souladu s § 1818 občanského zákoníku nejpozději 14. den od převzetí Zboží, je takové odstoupení od kupní smlouvy neplatné.

Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, i stavu znehodnoceném běžným používáním, může Prodávající po Spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného Zboží podle § 1833 občanského zákoníku, tím není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení Zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

11. Záruka
Prodávající poskytuje na Zboží prodávané prostřednictvím e-shopu záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

12. Reklamační řád
V zájmu urychlení reklamačního procesu je vhodné, aby Kupující předem kontaktoval Prodávajícího na e‑mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

Reklamované Zboží Kupující odešle na adresu servisního místa Prodávajícího, kde se též zajišťuje záruční a pozáruční servis Zboží.

Po obdržení reklamovaného zboží Prodávajícím bude Kupujícímu obratem e-mailem odeslán Reklamační protokol, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo sdělenou mu Kupujícím při uplatnění reklamace.

V případě uznané reklamace, kde není možná výměna Zboží či odstranění vady, budou peníze za Zboží včetně částky za poštovné a balné zaslány na účet Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupující zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku).

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zejména části Zboží, další podklady). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době od uplatnění reklamace Kupujícím. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Prodávající vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace na e-mailovou adresu uvedenou v zaslané Objednávce nebo sdělenou mu Kupujícím při uplatnění reklamace.

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

13. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje o Kupujících - fyzických osobách, jakož i o všech fyzických osobách, které zastupují Kupující – právnické osoby, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Výše uvedené osoby uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího. Tento souhlas může být písemně kdykoliv odvolán.

Osobní údaje budou uchovávány a shromažďovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání Zboží či Služby dle kupní smlouvy, provedení reklamace a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely Prodávajícího o provedených nákupech, dále pro účely poskytování případných slev a jiných výhod pro zákazníky.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává třetím osobám. Prodávající v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží, předá některé údaje dopravci.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu či Kupujícímu na požádání.

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, Službami nebo podnikem Prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač či obdobné zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Závěrečná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na straně druhé se řídí právními předpisy České republiky a těmito Obchodními podmínkami, případně dalšími předpisy Prodávajícího, se kterými vyslovila příslušná osoba souhlas. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Objednávky, včetně ceny objednaného Zboží či Služby uvedenou v potvrzené Objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelné dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2017

Nejprodávanější

Kontakt

Blahoslav po-čt 08-13 hod.
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 117, Mobil: 604 225 513

obchod@eblahoslav.cz