Přihlásit seAgenda Církve československé husitské. První část

Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka

Agenda CCSH - 1. Cаst - obradni prirucka (2006)_Strаnka_001
Agenda CCSH - 1. Cаst - obradni prirucka (2006)_Strаnka_002
Agenda CCSH - 1. Cаst - obradni prirucka (2006)_Strаnka_127
Agenda CCSH - 1. Cаst - obradni prirucka(2006)_Strаnka_003

První část obsahuje svátostné i některé mimosvátostné obřady církve.
Prodejní cena140 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH140 Kč
Sleva


Preloader

Agenda Církve československé husitské – první část obsahuje svátostné i některé mimosvátostné obřady církve. Její příprava probíhala od roku 1991, tiskem poprvé vyšla v roce 1994, ale liturgická komise na ní dále pracovala a zpracovávala i připomínky, které přicházely z náboženských obcí.

Na 2. zasedání VII. řádného sněmu Církve československé husitské v roce 1991 byl zvolen liturgický výbor, který byl pověřen úkolem vypracovat novou obřadní příručku CČSH. Pracovní skupinu výboru vedl bratr patriarcha Josef Špak. Vytvořené návrhy jednotlivých obřadů byly od roku 1991 pravidelně předkládány k připomínkám v rámci celocírkevní diskuse. Výsledkem této práce a rozhovorů se stala nová Agenda vydaná v roce 1994 pod názvem Svátosti a obřady CČSH. Zahrnuje sedm svátostí a některé z obřadů (Pohřební obřady tvoří samostatnou část). Na 3. zasedání VII. sněmu v roce 1994 byla vzata na vědomí jako text pracovní. Vychází ze starší tvorby církve (Farského Agenda, Drtinova Agenda z roku 1951 a Bohoslužebná kniha CČS(H) II. díl). Odráží se v ní však také živé a nosné ekumenické dědictví svátostí a obřadů, jak bylo zpracováno katedrou praktické teologie Husitské teologické fakulty UK v Praze za vedení prof. ThDr. Milana Salajky a vycházelo v Theologické revui v letech 1984 – 1986. Ekumenické dědictví bylo využito s ohledem k učení a svátostné praxi CČSH.

Podle nauky Církve československé husitské je svátost jednání, jímž se obecenství věřících v Duchu svatém činně podílí na milosti Božího slova přítomného skrze slyšené svědectví Písma svatého a svátostné úkony (Základy víry CČSH ot. 307). Význam svátosti spočívá v tom, že Boží slovo, které je v kázání hlásáno a vykládáno, je ve svátosti věřícími činně, více smysly a veřejně přijímáno a spojuje je v uvědomělé obecenství v Ježíši Kristu (Základy víry ot. 310).

V Církvi československé husitské v návaznosti na tradici západního a východního křesťanství jsou slaveny a vysluhuhovány sedm svátostí: křest, biřmování, pokání, večeři Páně, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva.

Práce na nové obřadní příručce byla konána na základě těchto hledisek a intencí:
- Přiblížit její jazykovou formu vyjadřování současných lidí.
- Shromáždit širší nabídku biblických textů pro zvěstování i meditace. Jejich znění vychází ze soudobého ekumenického
  překladu Písma.
- Usilovat o hlubší pochopení podstaty a smyslu jednotlivých svátostí a o zdůraznění svátostných znamení a symbolů
  z křesťanské tradice.
- Obnovit původní tradici antifon a responzorií, které tvoří součást obřadů, ať již ve formě zpívané, nebo recitované.
   Autorem většiny melodií a harmonizace antifon, responzorií a hymnů je PhDr. Juraj Pospíšil, profesor bratislavské
   konzervatoře.
- Zdůraznit koinonický charakter svátostí požadavkem větší aktivní účasti obce a jejích zástupců. Vysluhování svátostí a konání
  obřadů je třeba věnovat náležitou přípravu ze strany duchovních i komunikantů. Také ti, kteří svátostnou službu církve vyžadují
  a přijímají, mají mít proto texty svátostí a obřadů k dispozici.
- Hledat nové formy vzhledem k cestám současné spirituality.
(Ze zprávy předsedy liturgického výboru pro 3. zasedání VII. Řádného sněmu Církve československé husitské dne 28. 8. 1994.)

Po několikaletém období přezkušování, diskuse a připomínek byla Agenda předložena a schválena dne 9. září 2001 na 2. zasedání VIII. sněmu CČSH s přáním, aby byla tvořivě a odpovědně přijímána duchovními a laiky a stala se nástrojem k prohlubování a naplňování svátostného života s Ježíšem Kristem v Církvi československé husitské.
(Z úvodního slova v Agendě Církve československé husitské – první části)
Antifony a responzoria z Agend Církve československé husitské I. část

 

Autor Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka
Jazyk český
Formát 24x17
Vazba vázaná s tvrdými deskami
Počet stran 123
Rok vydání 2006
Vydání 1.
Náš kód U107
ISBN 80-7000-054-6
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Nejprodávanější

Kontakt

Blahoslav po-čt 08-13 hod.
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 117, Mobil: 604 225 513

obchod@eblahoslav.cz